ചെസ്സിലെ ഒരു പ്രാരംഭനീക്കമായ ആൽബിൻ കൗണ്ടർഗാംബിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

Albin Countergambit
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
c7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
d5 black കാലാൾ
e5 black കാലാൾ
c4 white കാലാൾ
d4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
e2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4 e5
ECO D08–D09
ഉത്ഭവം Salvioli vs. Cavallotti, Milan 1881
Named after Adolf Albin
Parent Queen's Gambit
Chessgames.com opening explorer
1. d4 d5
2. c4 e5

പതിവുള്ള തുടർനീക്കങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്

3. dxe5 d4

ഈ പ്രാരംഭനീക്കം ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റിനെതിരെ പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത പ്രതിരോധമാണ്. ചൂതാട്ടം നടത്തുന്ന കാലാളിനു പകരം കറുപ്പിന് d4-ൽ ശക്തമായ കാലാൾസാന്നിധ്യം ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ചില അവസരങ്ങളും കറുപ്പിനു ലഭിക്കുന്നു. വെളുപ്പ് അധികമുള്ള കാലാളിനെ തിരികെ നല്കികൊണ്ട് മികച്ച കളിനില സൃഷ്ടിക്കാനും തയ്യാറാവാറുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആൽബിൻ_കൗണ്ടർഗാംബിറ്റ്&oldid=2912278" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്