അൻഡ്രോണിക്കസ് (വിവക്ഷ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ


ബൈസാന്റിയൻ ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു അൻഡ്രോണിക്കസ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അൻഡ്രോണിക്കസ്_(വിവക്ഷ)&oldid=2310819" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്