അൻഡ്രോണിക്കസ് മൂന്നാമൻ പലിയോലോഗസ്

1328 മുതൽ 1341 വരെ ബൈസാന്റിയൻ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അൻഡ്രോണിക്കസ് മൂന്നാമൻ പലിയോലോഗസ്. മൈക്കൽ ഒമ്പതാമന്റെ (1277-1320) പുത്രനും അൻഡ്രോണിക്കസ് രണ്ടാമന്റെ (1258-1332) പൗത്രനുമായ ഇദ്ദേഹം 1297 മാർച്ച് 25-ന് കോൺസ്റ്റാന്റനോപ്പിളിൽ ജനിച്ചു. ഒരു വീരസാഹസികനായിരുന്ന അൻഡ്രോണിക്കസിന്റെ സാഹസങ്ങൾ, പിതാവിന്റെയും സഹോദരന്റെയും മരണത്തിനിടയാക്കി. ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് 1325-ൽ ഇദ്ദേഹം സാമ്രാജ്യത്തിലെ സഹചക്രവർത്തിയായി. 1328 മേയിൽ പിതാമഹനെ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യിച്ച് ചക്രവർത്തിയായി. ഇദ്ദേഹം തുർക്കികളും സെർബുകളുമായി നിരന്തരം യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു. ഗ്രീക്ക് ഭരണത്തിലായിരുന്ന എപ്പിറസ്, തെസ്സലി എന്നീ ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണനേട്ടം. നാവികസേനയെ ഇദ്ദേഹം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. 1341 ജൂൺ 15-ന് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ വച്ച് മരണമടഞ്ഞു.

അൻഡ്രോണിക്കസ് III
Emperor of the Byzantine Empire
Andronikos III Palaiologos. 14th c. miniature. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek
ഭരണകാലം1328–1341
(with Andronikos II Palaiologos until 1328)
ജനനംMarch 25, 1297 (1297-03-25)
ജന്മസ്ഥലംConstantinople
മരണംJune 15, 1341 (1341-06-16)
മരണസ്ഥലംConstantinople
മുൻ‌ഗാമിഅൻഡ്രോനികോസ് II പലായിഒലോഗോസ്
പിൻ‌ഗാമിജോൺ V പലായിഒലോഗോസ്
അനന്തരവകാശികൾജോൺ V പലായിഒലോഗോസ്
മൈകൾ പലായിഒലോഗോസ്
മറിയ പലായിഒലോഗോസ്
എറിൻ പലായിഒലോഗോസ്
രാജവംശംപലായിഒലോഗോസ് രാജവംശം
പിതാവ്മൈക്കൾ IX പലായിഒലോഗോസ്
മാതാവ്റിത്ത ഒഫ് അറ്മേനിയ