കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ഒരു രാഗമാണ് അസാവരി. പൊതുവിൽ 8ാം മേളകർത്താരാഗമായ ഹനുമൻതോടി അഥവാ തോടിയുടെ ജന്യരാഗമായി കണക്കാക്കുന്നു.

ഘടന,ലക്ഷണംതിരുത്തുക

  • ആരോഹണം: സ രി₁ മ₁ പ ധ₁ സ
  • അവരോഹണം: സ നി₂ സ പ ധ₁ മ₁ പ രി₂ ഗ₂ രി₁ സ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അസാവരി&oldid=3305313" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്