അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹം-പ്രകാശികവ്യാഖ്യനം

ഒരു ആയുർവ്വേദ ഗ്രന്ഥമാണ് അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹം. അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹത്തിന്റെ മലയാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പ്രമുഖമാണ് ഒന്നാണ് രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്‌ രചിച്ച പ്രകാശിക വ്യാഖ്യാനം.