അന്റാർട്ടിക്കാ പര്യവേഷണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അന്റാർട്ടിക്കയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പര്യവേഷണങ്ങളുടെ സമയക്രമമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പര്യവേഷണങ്ങൾക്കു മുമ്പ്തിരുത്തുക

  • BC 600 – 300 ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകന്മാർ, ഭൂമി ധ്രുവങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഗോളമാണെന്ന തത്ത്വം രൂപീക്കരിക്കുന്നു.
  • AD 150 - പ്ടോളമി ജോഗ്രഫിയ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു; ഇത് Terra Australis Incognita സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

1800കൾ‍ക്കു മുമ്പ്തിരുത്തുക

1800കൾതിരുത്തുക

1900കൾതിരുത്തുക

2000കൾതിരുത്തുക