ഒരു ഭാഷയിലെ എഴുത്ത് അച്ചടിക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയെയോ കലയെയോ ആണ് അച്ചടിവേല അഥവാ ടൈപ്പോഗ്രാഫി (ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളായ τύπος (ടൈപ്പോസ്) = രൂപം, γραφή (ഗ്രാഫെ) = എഴുത്ത് എന്നീ വാക്കുകളിൽ നിന്നുണ്ടായത്) എന്നുപറയുന്നത്. അച്ചടിരൂപം, പോയിന്റ് വലിപ്പം, വരിയുടെ നീളം, ലീഡിംഗ് (വരികൾക്കിടയിലെ അകലം) അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലെ അകലം (ട്രാക്കിംഗ്) രണ്ടക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിലെ അകലം (കേണിംഗ്[1]) എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അച്ചടിവേലയുടെ ഭാഗമാണ്. അച്ചിന്റെ രൂപകല്പന അച്ചടിവേലയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അല്ലെന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട്. മിക്ക അച്ചടിക്കാരും അച്ചിന്റെ രൂപകല്പന നടത്താറില്ല. ഇത്തരം അച്ചുകൾ രൂപകൽപ്പന നടത്തുന്ന ചിലർ തങ്ങൾ അച്ചടിവേലക്കാരാണെന്ന് കരു‌തുന്നുമില്ല.[2][3] ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആധുനികകാലത്ത് അച്ചടിവേല ടെലിവിഷനിലും ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.[4]

ട്രാജൻ അച്ചുമാതൃക. ട്രാജൻ സ്തംഭത്തിലെ റോമൻ ചതുര ക്യാപ്പിറ്റലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ അച്ച് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭം വരെ അച്ചടിവേല ഒരു വിദഗ്ദ്ധജോലിയായിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതിനെ സാധാരണക്കാർക്കും പ്രാപ്യമാക്കി. "അച്ചടിവേല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്" എന്നാണ് ഡേവിഡ് ജൂറി പറയുന്നത്.[5]

കുറിപ്പുകൾ തിരുത്തുക

 1. Bringhurst, Robert. The Elements of Typographic Style, version 3.1. Canada: Hartley & Marks, 2005. pp. 32.
 2. Pipes 1997, പുറം. 40.
 3. Berry, John, Being a Typographer, Creative pro.
 4. Blagodarskiy, Vas, Kinetic Typography and Mass Communications.
 5. Jury 2004, പുറം. 63.

അവലംബം തിരുത്തുക

 • Standard Test Method of Comparative Legibility by Means of Polarizing Filter Instrumentation, ASTM International, D7298.
 • Brekle, Herbert E (1997), "Das typographische Prinzip. Versuch einer Begriffsklärung", Gutenberg-Jahrbuch (in German), 72: 58–63, archived from the original on 2011-07-16, retrieved 2013-07-12{{citation}}: CS1 maint: unrecognized language (link).
 • ——— (2005), Die Prüfeninger Weihinschrift von 1119. Eine paläographisch-typographische Untersuchung (brief summary) (in German), Regensburg: Scriptorium Verlag für Kultur und Wissenschaft, ISBN 3-937527-06-0, archived from the original on 2011-10-01, retrieved 2013-07-12{{citation}}: CS1 maint: unrecognized language (link).
 • ——— (2010), "Herstellungstechniken von Inschriften auf römischen Wasserleitungsrohren aus Blei", in Hanneforth, Thomas; Fanselow, Gisbert (eds.), Language and Logos. Studies in Theoretical and Computational Linguistics, Studia grammatica, vol. 72, Berlin: Akademie Verlag, pp. 419–37, ISBN 978-3-05-004931-1.
 • ——— (2011), Die typographische Herstellungstechnik der Inschriften auf dem silbernen Altaraufsatz im Dom von Cividale (PDF) (in German), DE: Regensburg{{citation}}: CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Bringhurst, Robert (2002), The Elements of Typographic Style (2.5 ed.), Vancouver: Hartley & Marks, ISBN 0-88179-133-4. Often referred to simply as "Bringhurst", Elements is widely respected as the current authority on typographic style for Latin typography (excerpts). Well-paired with Tschichold 1991.
 • Ch'on, Hye-bong (1993), "Typography in Korea", Koreana, 7 (2): 10–19.
 • Craig, J; Scala, IK (2006), Designing with Type, the Essential Guide to Typography (5th ed.), Watson Guptil.
 • Diamond, Jared, "13: Necessity's Mother: The evolution of technology", Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Society, ISBN 0-393-03891-2.
 • Eckersley, Richard (1994), "Color", Glossary of Typesetting Terms, Chicago guides to writing, editing and publishing, University of Chicago Press, ISBN 978-0-226-18371-8, OCLC 316234150.
 • Eisenstein, Elizabeth L (1980), The Printing Press as an Agent of Change, Cambridge University Press, ISBN 0-521-29955-1.
 • Febvre, Lucien; Martin, Henri-Jean (1997), The Coming of the Book: The Impact of Printing 1450–1800, London: Verso, ISBN 1-85984-108-2.
 • Gill, Eric (2000) [1931], An Essay on Typography, David R Godine, p. 188, ISBN 0-87923-950-6.
 • Heller, Steven; Meggs, Philip B (2001), Texts on Type: Critical Writings on Typography, New York: Allworth Press, ISBN 1-58115-082-2. A compilation of over fifty texts on the history, practice, and aesthetics of type design and typography.
 • Hodge, A. Trevor (1992), Roman Aqueducts & Water Supply, London: Duckworth, ISBN 0-7156-2194-7.
 • Hupp, Otto (1906), "Die Prüfeninger Weiheinschrift von 1119", Studien aus Kunst und Geschichte, Festschrift für Friedrich Schneider (in German), Freiburg i. Br.: Herder{{citation}}: CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Jury, David (2004), About Face: Reviving the Rules of Typography, CH: Rotovision, ISBN 2-88046-798-5, 159 pp.
 • Kloetzel, James E, ed. (2010), 2011 Classic Specialized Catalogue of Stamps & Cover 1840–1940 (17 ed.), Sidney, OH: Scott, p. 34A, ISBN 0-89487-455-1.
 • Koch, Walter (1994), Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik (1985–1991), Monumenta Germaniae Historica: Hilfsmittel (in German), vol. 14, München, p. 213, ISBN 978-3-88612-114-4{{citation}}: CS1 maint: location missing publisher (link) CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Lanciani, R (1975) [Classe di Scienze Morali, Rom 1881], "Topografia di Roma antica. I commentarii di Frontino intorno le acque e gli acquedotti. Silloge epigrafica aquaria", Memorie della Reale Accademia dei Lincei, III (in Italian), Quasar, IV: 215–616 {{citation}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Lawson, Alexander (1990), Anatomy of a Typeface, ISBN 978-0-87923-333-4, devotes entire chapters to the development and uses of individual or small groupings of typefaces.
 • Lehmann-Haupt, Hellmut (1940), "Englische Holzstempelalphabete des XIII. Jahrhunderts", Gutenberg-Jahrbuch (in German): 93–97{{citation}}: CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Lipinsky, Angelo (1986), "La pala argentea del Patriarca Pellegrino nella Collegiata di Cividale e le sue iscrizioni con caratteri mobili", Ateneo Veneto (in Italian), 24: 75–80{{citation}}: CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Man, John (2002), The Gutenberg Revolution: The Story of a Genius and an Invention that Changed the World, London: Headline Review, ISBN 978-0-7472-4504-9.
 • Martínez de Sousa, José (2007), Manual de estilo de la lengua española (in സ്‌പാനിഷ്) (3.ª ed.), Gijón: Trea {{citation}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help).
 • ——— (2008), Ortografía y ortotipografía del español actual (in സ്‌പാനിഷ്) (2.ª ed.), Gijón: Trea {{citation}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help).
 • McLuhan, Marshall (1962), The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1st ed.), University of Toronto Press, ISBN 978-0-8020-6041-9.
 • Mestres, Josep M; Costa, Joan; Oliva, Mireia; Fité, Ricard (2009), Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos (in Catalan) (4a. rev. i ampl. ed.), Vic/Barcelona: Eumo/UB/UPF/Rosa Sensat {{citation}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Pace, Pietrantonio (1986), Gli acquedotti di Roma e il Aquaeductu di Frontino (in Italian) (2nd ed.), Rome: Art Studio S. Eligio {{citation}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Papazian, Hrant H (2000), "Improving the Tool", in Swanson, Gunnar (ed.), Graphic Design and Reading: explorations of an uneasy relationship, New York: Allworth Press, ISBN 1-58115-063-6.
 • Pipes, Alan (1997), Production For Graphic Designers (2nd ed.), Prentice Hall.
 • Pujol, JM; i Solà, Joan (2000), Ortotipografia. Manual de l'author, l'autoeditor i el dissenyador gràfic (in Catalan) (2a rev ed.), Barcelona: Columna {{citation}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Reynolds, Linda (1988), "Legibility of Type", Baseline, vol. 10.
 • Schwartz, Benjamin (1959), "The Phaistos disk", Journal of Near Eastern Studies, 18 (2): 105–12, doi:10.1086/371517.
 • Swanson, Gunnar (2000), Graphic Design and Reading: explorations of an uneasy relationship, New York: Allworth Press, ISBN 1-58115-063-6.
 • Tracy, Walter (1986), Letters of Credit, Gordon Fraser.
 • Tschichold, Jan (1991), The Form of the Book: Essays on the Morality of Good Design, Vancouver: Hartley & Marks, ISBN 978-0-88179-034-4. A comprehensive collection of essays on the typographic art. A more classic companion to Bringhust 2002.
 • Warde, Beatrice (2000), "The Crystal Goblet, or Printing Should Be Invisible", in Swanson, Gunnar (ed.), Graphic Design and Reading: explorations of an uneasy relationship, New York: Allworth Press, ISBN 1-58115-063-6.
 • White, Alex W (1999), Type in Use – Effective typography for electronic publishing (pbk) (2.0 ed.), New York: WW Norton & Co, ISBN 0-393-73034-4 {{citation}}: |format= requires |url= (help).
 • Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale (in French), French: Imprimerie nationale, 2002, ISBN 2-7433-0482-0 {{citation}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link).

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

 
Wiktionary
typography എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
 • സിംബലുകൾ – ടൈപ്പോഗ്രാഫി സംബന്ധിച്ച സിംബലുകൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അച്ചടിവേല&oldid=3970366" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്