ഗവേഷണം

(Research എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ അന്വേഷണമാണ് ഗവേഷണം.പഠനം, നിരീക്ഷണം, താരതമ്യം, പരീക്ഷണം എന്നിവയോടെ നടത്തുന്ന സത്യാന്വേഷണമായും ഗവേഷണം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര മേഖലയിലും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലും അടക്കം എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളിലും ഗവേഷണം നടത്തപ്പെടുന്നു. ഒരു ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള നമ്മുടെ ധാരണ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അതിന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് നടപടികളുടെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഗവേഷണം

ഗവേഷണ രീതി ശാസ്ത്രം തിരുത്തുക

ഗവേ ഷണം

ഘട്ടങ്ങൾ തിരുത്തുക

പ്രശ്നങ്ങൾ നിർണയിക്കുക
പുനഃപരിശോധിക്കുക
പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക
ദത്തശേഖരണം
മൂല്യനിർണയം
നിഗമനങ്ങൾ
നിഗമനങ്ങളുടെ സാധുത പരിശോധിക്കൽ
കണ്ടെത്തലുമായി യോജിപ്പുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കൽ

ഗവേഷണം അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ തിരുത്തുക

ഗവേഷണം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

ഗവേഷണരീതിശാസ്ത്രം, ഡോ. നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗവേഷണം&oldid=3591287" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്