മറാത്താ ലൈറ്റ് ഇൻഫൻട്രി

(Maratha Light Infantry എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ ചെറിയ കാലാൾപ്പട ആണ് മറാത്താ ലൈറ്റ് ഇൻഫൻട്രി.

Maratha Light Infantry

The Regimental Insignia of the Maratha Light Infantry
Active 1768-Present
രാജ്യം Maratha Empire 1768-1818

India 1818-1858

ഇന്ത്യ India 1858-1947  India 1947-Present

ശാഖ Indian Army
തരം Light Infantry
കർത്തവ്യം Light Infantry
ചുരുക്ക പേര് Ganpats
ആപ്തവാക്യം Duty, Honour, Courage
March Singarh
Decorations 2 Victoria Cross, 4 Ashok Chakra, 10 Param Vishisht Seva Medals, 4 Maha Vir Chakra, 4 Kirti Chakra, 1 ACCL II, 14 Ati Vishisht Seva Medals, 34 Vir Chakra, 18 Shaurya Chakra, 4 ACCL III, 4 Yudh Seva Medals, 107 Sena Medals, 1 Shaurya Chakra & Bar, 23 Vishisht Seva Medals, 1 Padma Bushan, 1 Arjun Award and 3 Unit Citations.
Battle honours Naushera, Jhangar, Burki, Hussainiwala, Jamalpur, Burj and Suadih.
Commanders
Current
commander
Colonel of
the Regiment
Lt General Narendra Singh
Insignia
Identification
symbol
A bugle and cords with a pair of crossed swords and a shield.

പുറം കണ്ണികൾ തിരുത്തുക