സംസ്കൃത ലിപ്യന്തരീകരണത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ലിപി

(IAST എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


സംസ്കൃത ലിപ്യന്തരീകരണത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ലിപി-അയാസ്റ്റ്‌(ആംഗലേയം:International Alphabet of Sanskrit Transliteration - IAST) റോമൻ അക്ഷരങ്ങളുപയോഗിച്ച്‌ സംസ്കൃതത്തെ സൂചിപ്പിയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രീതിയാണ്‌. അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലും മാഗസിനുകളിലും സർവ്വ സാധാരണമായി ഇത്‌ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. യുണികോഡിന്റെ വരവോടുകൂടി ഓൺലൈൻ ഡോക്യുമെന്റുകളിലും ഈ രീതിയുപയോഗിച്ച്‌ സംസ്കൃതത്തെ ലിപ്യന്തരീകരണം ചെയ്ത്‌ ഉപയോഗിയ്ക്കാറുണ്ട്‌. 1912ൽ ഏഥൻസിൽ വച്ചു നടന്ന പൗരസ്ത്യവാദികളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ(congress of orientalists) ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മാനദണ്ഡങ്ങളാണ്‌ അയാസ്റ്റിന്റെ അടിത്തറ

സംസ്കൃത അക്ഷരങ്ങളും അവയുടെ അയാസ്റ്റ്‌ രൂപവും തിരുത്തുക

 [ə]
a  A
 [ɑː]
ā  Ā
 [i]
i  I
 [iː]
ī  Ī
 [u]
u  U
 [uː]
ū  Ū
 [ɹ̩]
ṛ  Ṛ
 [ɹ̩ː]
ṝ  Ṝ
 [l̩]
ḷ  Ḷ
 [l̩ː]
ḹ  Ḹ
സ്വരങ്ങൾ


 [eː]
e  E
 [aːi]
ai  Ai
 [oː]
o  O
 [aːu]
au  Au
സ്വരസന്ധ്യകൾ


अं [ⁿ]
ṃ  Ṃ
അനുസ്വാരം
अः [h]
ḥ  Ḥ
വിസർഗ്ഗം


കണ് ഠ്യം താലവ്യം മൂർധന്യം ദന്ത്യം ഓഷ്ഠ്യം
 [k]
k  K
 [c]
c  C
 [ʈ]
ṭ  Ṭ
 [t̪]
t  T
 [p]
p  P
ഖരം
 [kʰ]
kh  Kh
 [cʰ]
ch  Ch
 [ʈʰ]
ṭh  Ṭh
 [t̪ʰ]
th  Th
 [pʰ]
ph  Ph
അതിഖരം
 [g]
g  G
 [ɟ]
j  J
 [ɖ]
ḍ  Ḍ
 [d̪]
d  D
 [b]
b  B
മൃദു
 [gʰ]
gh  Gh
 [ɟʰ]
jh  Jh
 [ɖʰ]
ḍh  Ḍh
 [d̪ʰ]
dh  Dh
 [bʰ]
bh  Bh
ഘോഷം
 [ŋ]
ṅ  Ṅ
 [ɲ]
ñ  Ñ
 [ɳ]
ṇ  Ṇ
 [n]
n  N
 [m]
m  M
പഞ്ചമം
   [j]
y  Y
 [r]
r  R
 [l]
l  L
 [v]
v  V
മധ്യമം
   [ɕ]
ś  Ś
 [ʂ]
ṣ  Ṣ
 [s]
s  S
  ഊഷ്മാവ്
 [ɦ]
h  H
        ശിഥിലം