കർണ്ണാടകത്തിലെ ഡിവിഷനുകൾ

(Divisions of Karnataka എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനമായ കർണ്ണാടകം രൂപീകൃതമായത് 1973, നവംബർ 1-നാണ്. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ നാലു ഡിവിഷനുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കർണ്ണാടകത്തിലെ ഡിവിഷനുകൾ

അവലംബവും കൂടുതൽ സ്രോതസ്സുകളുംതിരുത്തുക