കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ്സ്

(Confederation of Indian Communists and Democratic Socialists എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഭാരതത്തിലെ പ്രാദേശിക ഇടതുപക്ഷ-കമ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ്സ്[1] ആംഗലേയം:Confederation of Indian Communist and Democratic Socialists (CICDS).

അംഗങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, തിരുവനന്തപുരം വാർത്ത. ശേഖരിച്ച തീയതി 03.03.2018