ചഗതായ് തുർക്കി ഭാഷ

(Redirected from Chagatai language)

മദ്ധ്യ ഏഷ്യയിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം വരെ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷയാണ് ചഗതായി ഭാഷ (جغتای – Jağatāy; Uyghur: چاغاتاي Chāghātāy Turkish: Çağatayca; Uzbek: ﭼﯩﻐﻪتاي Chag'atoy). ഈ ഭാഷ ഇന്ന് കാലഹരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.ഇന്ത്യയിലെ മുഗൾ ഭരണാധികാരികളും ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ചഗതായ്
Regionമദ്ധ്യേഷ്യ, Khorasan
Extinct1990s
Turkic
Language codes
ISO 639-2chg
ISO 639-3chg