വാർത്തകൾ 2011


ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച ഒരു സാധാരണ വർഷമാണ് 2011(MMXI). ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിലെ 2011-ആമത്തെയും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പതിനൊന്നാം വർഷവുമാണിത്.

സഹസ്രാബ്ദം: 3-ആം സഹസ്രാബ്ദം
നൂറ്റാണ്ടുകൾ:
പതിറ്റാണ്ടുകൾ:
വർഷങ്ങൾ:

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഈ വർഷം വനങ്ങളുടെ വർഷമായും അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്ര വർഷമായും ആചരിച്ചു[1].

ഫലകം:വർഷത്തിലെ എല്ലാ വാർത്തകളും

ഫലകം:Reflist

ഫലകം:ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട്

ഫലകം:കാലഗണന-അപൂർണ്ണം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=2011&oldid=2319481" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്