ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ

(ഹൈഡ്രോകാർബൺ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കാർബണും, ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങിയ കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളെ ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു.

വിവിധതരം ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾതിരുത്തുക

ഐ.യു.പി.എ.സി. എന്ന സംഘടനയാണ് ഹൈഡ്രോകാർബണുകളെ തരംതിരിച്ചത്.

  1. ആൽക്കെയ്ൻ

കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഏക ബന്ധനം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രോകാർബണുകളെ ആൽക്കെയ്ൻ എന്ന പൊതു നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണം : മീഥെയ്ൻ , ഈഥെയ്ൻ, പ്രൊപെയ്ൻ തുടങ്ങിയവ

  1. ആൽക്കീൻ

രണ്ടു കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ദ്വിബന്ധനം എങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രോകാർബണുകളെ ആൽക്കീനുകൾ എന്ന പൊതു നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണം : ഈഥീൻ , പ്രോപീൻ തുടങ്ങിയവ

  1. ആൽക്കൈൻ

രണ്ടു കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ത്രിബന്ധനം എങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രോകാർബണുകളെ ആൽക്കൈനുകൾ എന്ന പൊതു നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണം : ഈതൈൻ (അസറ്റ ലീൻ ) , പ്രൊപൈൻ തുടങ്ങിയവ

പൊതുസൂത്രവാക്യംതിരുത്തുക

  • ആൽക്കെയ്ൻ → CnH2n+2
  • ആൽക്കീൻ → CnH2n
  • ആൽക്കൈൻ → CnH2n-2

രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾതിരുത്തുക

ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.

ആദേശരാസപ്രവർത്തനംതിരുത്തുക

ഹൈഡ്രോകാർബണുകളിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി മറ്റ് ആറ്റങ്ങളോ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പികളോ വരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ആദേശരാസപ്രവർത്തനം.

ജ്വലനംതിരുത്തുക

ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് CO2ഉം H2O ഉം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ജ്വലനം.

താപീയ വിഘടനംതിരുത്തുക

ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ വായുവിന്റെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ തന്മാത്രകളായി വിഘടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് താപീയ വിഘടനം.

അഡീഷൻ പ്രവർത്തങ്ങൾതിരുത്തുക

അപൂരിത ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ പൂരിത സംയുക്തങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അഡീഷൻ പ്രവർത്തനം.

പോളിമറൈസേഷൻതിരുത്തുക

അനേകം മോണോമറുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് അനുകൂല ഊഷ്മാവിലും മർദ്ദത്തിലും പോളിമറായിമാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പോളിമറൈസേഷൻ.

രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേര് സംയുക്തം കൂടിച്ചേരുന്ന തന്മാത്ര രാസസമവാക്യം - അഭികാരകങ്ങളും ഉത്പന്നങ്ങളും
1 ആദേശരാസപ്രവർത്തനം

CH4( മീഥെയ്ൻ )

Cl2 (ക്ലോറിൻ)

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl
CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl
CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

2 ജ്വലനം

CH4
C2H4
C2H2
C4H10

O2
O2
O2
O2

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
C2H2 + 3 O2 → 2CO2 + 2 H2O
C2H2 + 5/2 O2 → 2CO2 + H2O
C4H10 + 13/2 O2 → 4CO2 + 5H2O

3 താപീയ വിഘടനം

CH3-CH2-CH3
CH3-CH2-CH2-CH3

ചൂടാക്കുന്നു
ചൂടാക്കുന്നു (വായുവിന്റെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ‌)

CH3-CH2-CH3 → CH4 + CH2=CH2
CH3-CH2-CH3 → CH2=CH2 + CH3=CH3 (അല്ലെങ്കിൽ)
CH3-CH2-CH3 → CH3-CH=CH2 + CH4

4 അഡീഷൻ പ്രവർത്തങ്ങൾ

CH2=CH2
CH3-CH=CH-CH3
CH≡CH
CH≡CH

H2
Cl2
H2
Cl2

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3
CH3-CH=CH-CH3 + Cl2 → CH3-CHCl-CHCl-CH3
CH≡CH + H2 → CH2=CH2H2 CH3-CH3
CH≡CH + Cl2 → CHCl=CHCl →Cl2 CHCl2-CHCl2

5 പോളിമറൈസേഷൻ

CH2=CH2 (എഥീൻ)
CH2=CHCl (വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്)

n(അനേകം)
n(അനേകം)

n CH2=CH2 → [-CH2=CH2-]n (പോളി എഥിലീൻ)
n CH2=CHCl → [-CH2-CHCl-]n

ഉപയോഗംതിരുത്തുക

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ&oldid=2351678" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്