ഹൃദയവതിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി

എം. മുകുന്ദൻ രചിച്ച ഹൃദയവതിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന കൃതിക്കാണ് 1985-ൽ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. [1][2].

ഹൃദയവതിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി
Cover
പുറംചട്ട
കർത്താവ്എം. മുകുന്ദൻ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
പ്രസാധകൻഹരിതം ബുക്ക്സ്

അവലംബംതിരുത്തുക