ഹലോ വേൾഡ് (കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം)

(ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

Hello World! എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമാണ് ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാം. മിക്കപോഴും ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഹലോ വേൾഡ്" പ്രോഗ്രാമാണ്. ആ പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമേറിയ പ്രോഗ്രാമായിരിക്കും അത്.

ഒരു GUI "ഹലോ വേൾഡ്" പ്രോഗ്രാം, പേൾ പ്രോഗ്രമിങ് ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടത്

ഉദ്ദേശം

തിരുത്തുക

പല പ്രോഗ്രാമർമാരും ആദ്യം പഠിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് "ഹലോ വേൾഡ്".

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

1974-ൽ, ബെൽ ലാബോററ്ററിയുടെ ബ്രയൻ കാർണിഗൻ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇൻ സി:എ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

main() {
       printf("hello, world");
}

ഡെബിയൻ ലിനക്സ് വിതരണത്തിലും, ഉബുണ്ടു ലിനക്സ് വിതരണത്തിലും എ.പി.റ്റിയില ""apt-get install hello"" എന്ന കമാന്റിലൂടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

 
സോണിയുടെ പോർട്ടബിൾ ഹോംബ്രുവിൽ ഹാക്കർമാർ "ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാം" ഓടിക്കുന്നു

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
 
Wiktionary
en:Hello World എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക