കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ഒരു രാഗമാണ് ഹംസാനന്ദി. പൊതുവിൽ 53ാം മേളകർത്താരാഗമായ ഗമനശ്രമയുടെ ജന്യരാഗമായി കണക്കാക്കുന്നു.

ഘടന,ലക്ഷണംതിരുത്തുക

  • ആരോഹണം: സ രി₁ ഗ₃ മ₂ ധ₂ നി₃ സ
  • അവരോഹണം: സ നി₃ ധ₂ മ₂ ഗ₃ രി₁ സ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹംസാനന്ദി&oldid=2929823" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്