സെന്റ്‌ ഫ്രാൻസിസ് കത്തീഡ്രൽ

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കലൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയമാണു് സെന്റ്‌ ഫ്രാൻസിസ് കത്തീഡ്രൽ.