സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളോ ഛിന്ന ഗ്രഹങ്ങളോ ധൂമകേതുക്കളോ ആയവ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരമാണ് പെരിഹിലിയൻ. ഏകദേശം 147100000 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ആണ് ഭൂമിയുടെ പെരിഹീലിയൺ ദൂരം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സൂര്യസമീപസ്ഥം&oldid=2971254" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്