സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യുത്കാന്തിക പ്രസരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സൂര്യപ്രകാശം.

സൂര്യപ്രകാശം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സൂര്യപ്രകാശം&oldid=2499892" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്