സുസുക്കി രീതി (വിദ്യാഭ്യാസം)

സുസുക്കി രീതി അന്താരാഷ്ട്രീയമായി പ്രശസ്തമായ സംഗീത പാഠ്യപദ്ധതിയും ബോധനരീതിയും ആകുന്നു. ജപ്പാനിലെ വയലിനിസ്റ്റ് ആയ ഷിനിച്ചി സുസുക്കി (1898–1998) ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയാണിത്. സംഗീതം പഠിക്കാനായി ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുവാനായി ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഈ രീതി ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷ പുതിയതായി പഠിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിനു തുല്യമായാണ് രുപവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുസുക്കി വിശ്വസിച്ചത് ഈ സാഹചര്യം പഠിതാവിൽ ഒരു നല്ല സദാചാരധർമ്മം വളർത്തും എന്നാണ്.

A group of Suzuki method students performing on violin.

പശ്ചാത്തലംതിരുത്തുക

തത്ത്വശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

സാങ്കേതികതന്ത്രംതിരുത്തുക

വ്യക്തിവൈഭവസിദ്ധി സഫല്യംതിരുത്തുക

വയലിൻതിരുത്തുക

വയോളതിരുത്തുക

സെല്ലോതിരുത്തുക

പിയാനോതിരുത്തുക

ബാസ്തിരുത്തുക

ഫ്ലൂട്ട്തിരുത്തുക

ഗ്വിത്താർതിരുത്തുക

ഇതും കാണൂതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

സ്രോതസ്സുകൾതിരുത്തുക

 • Barber, Barbara (Autumn, 1991). "Traditional & Suzuki Teaching: A Comparison". American String Teacher.
 • Bradley, Jane (Spring 2005). "When to Twinkle – Are Children Ever Too Young?". American Suzuki Journal Vol. 33, #3, p53.
 • Campell, Don. The Mozart Effect for Children. Harper Collins Publishers, Inc., New York, NY, 2000, ISBN 0-380-97782-60-380-97782-6
 • Hermann, Evelyn. Shinichi Suzuki: The Man and his Philosophy. Warner Brothers Publications, 1981, ISBN 0-87487-589-70-87487-589-7.
 • International Suzuki Association Website [1] Retrieved January 14, 2016.
 • Kelly, Birte (2002). International Suzuki Association: Regional Suzuki Associations. Retrieved February 21, 2007.
 • Kreitman, Edward. Teaching from the Balance Point: A Guide for Suzuki Teachers, Parents, and Students. Western Springs School of Talent Education Publications, Western Springs, IL, 1998.
 • Lavie, Karen (Summer, 2005). "On Gastronomy and Tonalization." New Zealand Suzuki Journal Vol. 16, #4, pp. 5–6.
 • Meyer, Constance (2003, 7 September). The Mom-Centric Method. Los Angeles Times, Classical Music.
 • Nurtured by Love: The life and work of Shinichi Suzuki [Video Documentary]. Produced by The Cleveland Institute of Music. Telos Productions, Inc.
 • Preucil, William & Doris (November, 1985). "The Evolution of the Suzuki Viola School". Journal of the American Viola Society Vol. 1, #2, pp18-20.
 • Suggested Supplementary Repertoire for Suzuki Violin School Volumes 6, 7 & 8. Suzuki Association of the Americas Website, May 2013. Retrieved January 14, 2016. [2] Retrieved January 14, 2016.
 • Suzuki Organ Website [3], Retrieved June 20, 2010
 • Suzuki, Shinichi. Nurtured By Love: A New Approach to Talent Education. Warner bros. Publication, Miami, Florida, 1968
 • Suzuki, Shinichi. Ability Development from Age Zero. Warner bros. Publication, Miami, Florida, 1981
 • Suzuki Talent Education Association of Australia (Vic) Inc., (Copyright 2005). History of the Suzuki Method. Retrieved November 29, 2008.
 • Suzuki Teacher Training for Trumpet. Suzuki Association of the Americas Website [4], Retrieved July 15, 2013.