ഇംഗ്ലീഷിൽ Balance Pose

  • കാലുകൾ ചേർത്തു വച്ച് നിവർന്നു നിൽക്കുക.
  • ഇടതുകാൽ മടക്കുക.
  • ഇറ്റതു കൈകൊണ്ട് ഇടതുകാലിന്റെ കണങ്കാലിൽ പിടിക്കുക.
  • വലതു കൈ സാവധാനം മുകളിളേക്ക് ഉയർത്തു ക.
  • കൈ ചെവിയോട് ചേര്ത്ത് നിവർത്തി പിടിക്കണം.
  • നോട്ടം നേരെ മുമ്പിലേക്കായിരിക്കണം.
  • മറ്റേ കാലുകൊണ്ടും ചെയ്യണം.
സന്തുലനാസനം

ശരീരത്തിലെ സന്ധികൾക്ക് അയവുകിട്ടുന്നു.

യോഗപാഠാവലി- യോഗാചാര്യ ഗോവിന്ദൻ നായർ, ഡീ.സി. ബുക്സ് Asana Pranayama Mudra Bandha -Swami Satyananda Saraswati

Yoga for health-NS Ravishankar, pustak mahal

Light on Yoaga - B.K.S. Iiyenkarngar

The path to holistic health – B.K.S. Iiyenkarngar, DK books

Yoga and pranayama for health – Dr. PD Sharma

</references>

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സന്തുലനാസനം&oldid=1303297" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്