മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രവും കുരുവംശത്തിലെ രാജാവായ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ.

അവലംബംതിരുത്തുക

{{മഹാഭാരതം സഞ്ജയൻ:- കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന കൗരവപാണ്ഡവയുദ്ധം അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. ഇതിനായി വ്യാസൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകി. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശസ്ത്രങ്ങൾ ഏൽക്കാതെയും തളർച്ചബാധിക്കാതെയും ഇരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹവും നല്കി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സഞ്ജയൻ_(മഹാഭാരതം)&oldid=3170732" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്