സംവാദം:സോംനാഥ് ക്ഷേത്രം

Latest comment: 13 വർഷം മുമ്പ് by Shijualex

സോമനാഥ ക്ഷേത്രം >>> സോംനാഥ് ക്ഷേത്രം ആക്കിയ മാറ്റം കണ്ടപ്പോൾ അനുസ്വാരം യുടെ ചില്ലാണെന്ന എ.ആറിന്റെ വാദത്തിനു് ഒരു സാധൂകരണം ആയാണു് എനിക്കു് തോന്നിയതു് :) :) :) --ഷിജു അലക്സ് 05:29, 27 മേയ് 2010 (UTC)Reply

"സോംനാഥ് ക്ഷേത്രം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.