സംവാദം:പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം

Latest comment: 12 വർഷം മുമ്പ് by Vssun in topic പൊക്കം

രക്ഷിക്കൽ തിരുത്തുക

പൊക്കം തിരുത്തുക

പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് 90 അടി (ഏതാണ്ട് 30 മീറ്റർ) പൊക്കമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അത്ര തോന്നുന്നുമില്ല. --Vssun (സുനിൽ) 06:16, 29 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

"പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.