സംവാദം:നിരീശ്വരവാദം

There are no discussions on this page.

'"ഐശ്വരം ചേദിദം വിശ്വം

ഭവേന്നേത്ഥം വ്യവസ്ഥിതം;

ദുഃഖൈർനാഭിഭവേത് കശ്ചി-

ന്നാനായോനിംന സംവ്രജേത്'

ഈ ലോകം ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ നിലനില്ക്കുകയില്ല; ഒരാൾക്കും ദുഃഖമുണ്ടാവുകയില്ല; പല ജന്മങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയുമില്ല.

'സങ്കൽപ്പേന വിനൈവേശഃ

കുരുതേ ചേദഹൈതുകം

ബാലവത് പരമേശസ്യ

നാധികാരഃ സ്വചേതസി'

സങ്കല്പമോ കാരണമോ കൂടാതെ ഈശ്വരൻ ലോകത്തെ നിർമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാലനെപ്പോലെ ഈശ്വരനും ബുദ്ധിരഹിതനാവും." ഈ വരികൾ അശ്വഘോഷന്റെ ബുദ്ധചരിതത്തിലുള്ളതായി ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ആ കൃതിയിൽ ഏത് ഭാഗത്താൺ ഈ വരികളുള്ളത് --Sinuraj D 11:25, 23 മാർച്ച് 2014 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:നിരീശ്വരവാദം&oldid=1931409" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"നിരീശ്വരവാദം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.