സംവാദം:ജനസംഖ്യാജനിതകശാസ്ത്രം

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

താളിന്റെ പേര് (സ്വന്തം പരിഭാഷ ആണെങ്കിൽ) തെറ്റാണ്. പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സിൽ "പോപ്പുലേഷൻ" എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് "സമൂഹം" എന്ന അർഥം ആണ്, "ജനസംഖ്യ" അല്ല. ജീവികളുടെ സമൂഹങ്ങളിലെ ജനിതക വിന്യാസം ആണ് പഠനവിഷയം. -- Mathews sunny (സംവാദം) 18:41, 16 ജൂലൈ 2019 (UTC)

"ജനസംഖ്യാജനിതകശാസ്ത്രം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.