കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ചൊക്ലി എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലരക്ഷിക്കൽ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ചൊക്ലി&oldid=737250" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ചൊക്ലി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.