സംവാദം:എവറസ്റ്റ്‌ കൊടുമുടി

Latest comment: 11 വർഷം മുമ്പ് by Tonynirappathu
  1. എവറസ്റ്റ് അല്ലേ?
  2. ഇത്തരം വിവരശകലങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനൊപ്പം വിവരത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് കൂടി അവലംബമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

--Vssun (സംവാദം) 15:38, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  1. അതേ Tonynirappathu (സംവാദം) 16:14, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
  2. തീയതിയും മറ്റും കൃത്യമായി ഓർമ്മിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത്

Tonynirappathu (സംവാദം) 16:04, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

"എവറസ്റ്റ്‌ കൊടുമുടി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.