സംവാദം:ഊർങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഊർങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലലയിപ്പിക്കൽ വിവരം

തിരുത്തുക

--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 02:31, 12 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)Reply

"ഊർങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.