സംവാദം:അഹ്മെദ് ദീദാത്ത്

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

നോട്ടബിലിറ്റി പ്രശ്നം ഇവിടെയും ഉണ്ട്.നയം പെട്ടന്ന് തന്നെ രൂപീകരിക്കണം.ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ നയങ്ങൾ ചില ഭേദഗതികളോടെ നമുക്കും അവലംബിക്കാം എന്നു തോന്നുന്നു--അനൂപൻ 04:05, 26 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)

അഹ്‍മെദ് ദീദാത്ത് ?? --VC1975 04:58, 9 ജൂൺ 2008 (UTC)

"അഹ്മെദ് ദീദാത്ത്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.