സംവാദം:അലക്സാണ്ടർ പുഷ്കിൻ

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

ചോപ്പൻ ലിങ്കുകളുടെ പ്രളയം. ഒരു തനി ചോപ്പൻ പരാമർശമാവട്ടെ വേണ്ടത്ര ചോപ്പനല്ല താനും. മാക്സിം ഗോർക്കി ബോൾഷെവിക്കായിരുന്നെന്നു പറയാൻ വയ്യ. കുറഞ്ഞ കാലം അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. Calicuter 15:36, 8 ജൂൺ 2007 (UTC)

"അലക്സാണ്ടർ പുഷ്കിൻ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.