സംവാദം:അന്ത്യാവസ്ഥാസിദ്ധാന്തം

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

en:Eschatology-യുമായി കണ്ണി ചേർക്കാനാകുമോ?--Vssun (സുനിൽ) 22:50, 31 മാർച്ച് 2011 (UTC)

ലോക അന്ത്യം തനെ ആണ് രണ്ടും, ചെർകാം Pency 05:23, 7 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

"അന്ത്യാവസ്ഥാസിദ്ധാന്തം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.