സംവാദം:അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Latest comment: 15 വർഷം മുമ്പ് by Vssun
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


ഇത് ഗ്രാമമോ പട്ടണമോ? --Vssun 23:14, 31 മാർച്ച് 2009 (UTC) Reply

"അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.