മധ്യകാലയൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ കലാപമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ഷാക്ക് റീ (1358 - Jacquerie). കർഷകരുടെ അസഹനീയമായ ദുരിതങ്ങളാണ് ഈ കലാപത്തിന് കാരണമായത്."ശുദ്ധനായ ഷാക്കിന്റെ (കർഷകന്റെ) വിശാലമുതുകിന് എന്തും സഹിക്കാം" എന്നായിരുന്നു ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കൻമാരുടെ കല്പന. കർഷകർ സായുധരായി ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കൻമാരെ നേരിട്ടു. ഗിയാം കയ്യെ എന്ന കർഷകനാണ് കലാപം നയിച്ചത്.

അധിക വായനയ്ക്ക്

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഷാക്ക്_റീ_കലാപം&oldid=2194814" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്