പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു ശ്രീപതി(1019-1066), സോളാർ, ചന്ദ്ര ഗ്രഹണങ്ങളിൽ ഇരുപത് വരികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദികോട്ടിതകരണനായുടെ (1039 ൽ എഴുതിയ) സ്രഷ്ടാവ്., പ്ലാനിംഗ് രേഖാചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹണം, ഗ്രഹാന്തര ഗതാഗതങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനായി 105 വാക്യങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥമായ ധ്രുവമാനസ 1056-ൽ രചിച്ചു.19 അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സൃഷ്ടിയാണ് സിദ്ധാർത്ഥശേഖര എന്നിവ രചിച്ചു. ശ്യാമപ്ര എന്ന കൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 125 വരികളിൽ അപൂർണ്ണമായ ഒരു ഗണിതഗ്രന്ഥ പരമ്പരയും രചിച്ചു.

ആദ്യകാലംതിരുത്തുക

ശ്രീമതിയുടെ പിതാവ് നാഗദേവയായിരുന്നു ( നമാദേവായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നു), നാഗദേവയുടെ പിതാവ്,ശ്രീപതിയുടെ മുത്തച്ഛൻ കേശവൻ ആയിരുന്നു. ജ്യോതിഷം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ ലല്ല എഴുതിയ ഉപദേശം ശ്രീമതി പിന്തുടർന്നു. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനം. ഉദാഹരണമായി സ്ഫടികളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യോതിഷത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലൊരളായിരുന്നു ശ്രീപതി.

ജോലിതിരുത്തുക

ശ്രീപതിയുടെ കൃതികൾ: ധികോതിദാകാരാന 1039 ൽ എഴുതി, സോളാർ, ചന്ദ്ര ഗ്രഹണങ്ങകളെ പറ്റി ഇരുപത് വാചകങ്ങൾ അതിൽ ഉല്‌പ്പെടുന്നു .പ്ലാനറ്റ് രേഖാചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹണം, ഗ്രഹാന്തര പരിക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി 105 വാക്യങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കൃതിയാണ്‌ 1056 ൽ എഴുതിയ ധ്രുവമാനസ .19 അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സൃഷ്ടിയാണ് സിദ്ധാർത്ഥശേഖര. ശ്രീധരന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 125 വരികളിൽ അപൂർണ്ണമായ ഒരു ഗണിതഗ്രന്ഥമാണ്‌ ഗണതതിലക.

സിദ്ധാർത്ഥശേഖരയുടെ 13, 14, 15 അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ അന്തിമ തലക്കെട്ടുകൾ അരിത്മെറ്റിക്, ആൾജിബ്രയും, ഗോവധാരയുമാണ്. അദ്ധ്യായം 13 അംശഗണിത, അളക്കൽ, നിഴൽ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച 55 വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ 19-55 സൂക്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗണിതതൈലയുടെ അടിസ്ഥാന ഗണിതതിലകയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം. ബീജഗണിതത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യം ബീജഗണിതത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ തെളിവുകളില്ലാത്ത ബീജഗണിതമായ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ബീജീയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അദ്ധ്യായം 3, 4, 5 എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകവും പ്രതികൂലവുമായ അളവുകളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ,കുറക്കൽ, മൾട്ടിപ്ലേഷൻ, ഡിവിഷൻ, സ്ക്വയർ, സ്ക്വയർ റൂട്ട്, ക്യൂബ്, ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്നിവയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് നിയമങ്ങൾ നൽകി. ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ സമവാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനയിൽ ചതുർമാന സമവാക്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ശ്രീപതിയുടെ കൃതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഗണിതങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച്, ബ്രാഹ്മഗുപ്തന് നൽകിയ അതേ സമവാക്യത്തിന്റെ ഒരേയൊരു സമകാലിക സമവാക്യങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളാണ്‌

മറ്റ് സംഭാവനകളെ അപേക്ഷിച്ച് ജ്യോതിഷം ശ്രീപതിക്ക് പ്രശസ്തി നേടിക്കൊടുത്തു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനയായി കരുതുന്നു. ജ്യോതിസാരത്നാകലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജ്യോതിസർത്താക്കോസായിലെ ജ്യോതിസർത്താക്കോ എന്ന ഇരുപതാം അദ്ധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ജ്യോതിഷ പാഠം എഴുതി. മറാത്തിയിൽ ഈ കൃതിയെ കുറിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റി ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതി. ആ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അതിജീവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കൃതികളിലൊന്നാണിത്.1000AD എഴുതപ്പെട്ട ഇന്തോ-ആര്യനിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കൃതികളിലൊന്നാണിത്

ശ്രീപതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ജ്യോതിഷത്തെ സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം ജടകപദാതി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീപതിപദാതി ആണ്[1]̣ . എട്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.പിൽക്കാല ഇന്ത്യൻ ഗണിതശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് .ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശക്തികൾ, ജ്യോതിഷപദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കൗതുകവചനങ്ങൾക്ക് തികച്ചും ആധികാരികമായൊരു വിവരണം. കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, അനുകരണങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെയധികം ജനപ്രിയമായി.

ജനറ്റിക് ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നത് തദ്ദേശീയരെ നിർത്തുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രമായിരുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ആദ്യ ശാഖയായിരുന്നു അത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനസമയത്തുണ്ടായ,ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ, രാശിചക്രം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതഗതിയെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

ജ്യോതിഷത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില കൃതികൾ ദീവാജ്നവല്ലഭയാണെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് ശ്രീപതി രചിച്ചതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതുവരെ ആരും മുന്നോട്ടുവരാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല. അവയിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ആരാണ് എഴുത്തുകാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജ്യോതിഷിയാണോ എന്ന് പോലുംതെളിയിക്കൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

'ശ്രീപതി ഭാവി സംവിധാന'മെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജ്യോതിഷത്തിലെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രധാന രീതികളിലൊന്നാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശ്രീപതി&oldid=3091653" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്