ഭാരതീയ ദിനദർശിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആറ് ഋതുക്കളിൽ ഒന്നാണ് വർഷം,ജ്യേഷ്ഠം, ആഷാഢം എന്നീ മാസങ്ങൾ (ജൂൺ ഉത്തരാർധം, ജുലൈ, ഓഗസ്റ്റ് പൂർവാർധം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഷം(ഋതു)&oldid=3708480" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്