വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:എഴുത്തുകാർ

Latest comment: 14 വർഷം മുമ്പ് by Vssun

സാഹിത്യത്തിന്‌ പുറത്തൊരു വർഗ്ഗം അനുചിതമാണെങ്കിലും സാഹിത്യകാരന്മാരെ എഴുത്തുകാർക്കുള്ളിലാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? സാഹിത്യകാരന്മാർ കഥ, കവിത, നോവൽ സാഹിത്യനിരൂപണം തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്നവരായിരിക്കട്ടെ.അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ എന്ന വർഗ്ഗം ഒഴിവാക്കണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ writer മാത്രമല്ലേയുള്ളൂ. --തച്ചന്റെ മകൻ 14:22, 24 ജൂൺ 2009 (UTC)Reply[മറുപടി]

അങ്ങനെയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും എഴുത്തുകാർക്ക് പറ്റിയ മാതൃവർഗ്ഗം കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല. --Vssun 14:39, 24 ജൂൺ 2009 (UTC)Reply[മറുപടി]
"എഴുത്തുകാർ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.