ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 3 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 3 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

6

  • 660(1 വർഗ്ഗം)
  • 661(1 വർഗ്ഗം)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:660-കൾ&oldid=2189320" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്