ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 6 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 6 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

5

  • 590(1 വർഗ്ഗം)
  • 594(1 വർഗ്ഗം)
  • 599(1 വർഗ്ഗം)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:590-കൾ&oldid=1972805" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്