ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 5 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 5 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

2

  • 200(1 വർഗ്ഗം)
  • 202(1 വർഗ്ഗം)
  • 207(1 വർഗ്ഗം)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:200-കൾ&oldid=2189274" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്