ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 13 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 13 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

1

  • 1900(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1901(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1902(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1903(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1904(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1905(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1906(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1907(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1908(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1909(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1900-കൾ&oldid=1718025" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്