ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 12 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 12 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

1

  • 1770(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1771(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1772(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1773(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1774(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1775(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1776(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
  • 1777(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1778(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1779(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1770-കൾ&oldid=1178039" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്