ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 11 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 11 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

1

  • 1671(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1672(1 വർഗ്ഗം)
  • 1673(1 വർഗ്ഗം)
  • 1674(1 വർഗ്ഗം)
  • 1675(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1676(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1677(1 വർഗ്ഗം)
  • 1678(1 വർഗ്ഗം)
  • 1679(1 വർഗ്ഗം)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1670-കൾ&oldid=1463083" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്