ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 8 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 8 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

1

  • 1660(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1661(1 വർഗ്ഗം)
  • 1662(1 വർഗ്ഗം)
  • 1663(1 വർഗ്ഗം)
  • 1666(1 വർഗ്ഗം)
  • 1669(1 വർഗ്ഗം)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1660-കൾ&oldid=1472979" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്