ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 12 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 12 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

1

  • 1630(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1631(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1632(1 വർഗ്ഗം)
  • 1633(1 വർഗ്ഗം)
  • 1634(1 വർഗ്ഗം)
  • 1635(1 വർഗ്ഗം)
  • 1636(1 വർഗ്ഗം)
  • 1637(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1638(1 വർഗ്ഗം)
  • 1639(1 വർഗ്ഗം)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1630-കൾ&oldid=1717837" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്