ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 11 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 11 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

1

  • 1530(1 വർഗ്ഗം)
  • 1531(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1533(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1534(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1535(1 വർഗ്ഗം)
  • 1536(1 വർഗ്ഗം)
  • 1537(1 വർഗ്ഗം)
  • 1538(1 താൾ)
  • 1539(1 വർഗ്ഗം)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1530-കൾ&oldid=1561911" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്