ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 10 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 10 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 

  • 1516(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)

1

  • 1510(1 വർഗ്ഗം)
  • 1514(1 വർഗ്ഗം)
  • 1515(1 വർഗ്ഗം)
  • 1517(1 വർഗ്ഗം)
  • 1518(1 വർഗ്ഗം)
  • 1519(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1510-കൾ&oldid=1561918" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്