ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 9 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 9 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

1

  • 1491(1 വർഗ്ഗം)
  • 1492(1 വർഗ്ഗം)
  • 1494(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1495(1 വർഗ്ഗം)
  • 1497(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1498(1 വർഗ്ഗം)
  • 1499(1 വർഗ്ഗം)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1490-കൾ&oldid=1561914" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്